Dotační program MČ Praha 16 pro rok 2022 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Žádost o poskytnutí dotace

Zeleně podbarvená pole jsou povinná!

1. Údaje o žadateli
Název žadatele
Datum
Adresa sídla žadatele
Obec
Ulice
Číslo popisné nebo orientační
Druh právní subjektivity žadatele
 
DIČ
Registrace právní subjektivity vydána:
kým
dne
RadDatePicker
Zadejte datum
pod číslem
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
Telefon
Elektronická adresa (e-mail)
Počet členů subjektu, základního článku
z toho do 18 let
z toho osob s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 16
Bankovní spojení
Číslo účtu
Peněžní ústav
Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
Jméno, příjmení, titul
Telefon
e-mail
Funkce
2. Projekt
Název projektu
Popis projektu
(co je cílem vašeho projektu, popište, které aktivity budou v rámci vašeho projektu probíhat, zdůvodněte přínos projektu, popište výstupy vašeho projektu)
Typ akce (zaškrtněte)

 

 

Předpokládaný počet účastníků akce, pro které bude dotace využita
Rámcový časový a věcný harmonogram realizace (kdy se bude která část projektu realizovat)
3. Rozpočet projektu
Plánované příjmy na realizaci projektu v Kč
Náklady na realizaci projektu - rozpis výdajů v Kč
Požadovaná dotace od MČ Praha 16
Další zdroje
Celkem příjmy Celkem výdaje
Výše požadované dotace po MČ Praha 16 slovy
Částku požadujeme na úhradu následujících nákladů (pro úhradu jaké položky je dotace požadována)
Minimální výše přidělené částky pro uskutečnění projektu
Akce se uskuteční i bez poskytnutí dotace
Kontrolní kód

Zkontrolujte si prosím vložené údaje. Po zadání kontrolního kódu už nebude možné údaje měnit!! Následně vložte povinné přílohy a můžete odeslat žádost.

Přílohy je možné vložit až po odeslání kontrolního kódu!

4. Přílohy
Doklad o právní subjektivitě ne starší 3 měsíců (s ověřením platnosti nebo originál)
Povolené formáty souborů: pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf, txt, jpg, jpeg, png, gif. Maximální velikost: 4MB!
Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele (též ověřená kopie nebo originál)
Povolené formáty souborů: pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf, txt, jpg, jpeg, png, gif. Maximální velikost: 4MB!
Doklad o aktuálním bankovním spojení (běžná fotokopie)
Povolené formáty souborů: pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf, txt, jpg, jpeg, png, gif. Maximální velikost: 4MB!
Libovolná příloha
Povolené formáty souborů: pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf, txt, jpg, jpeg, png, gif. Maximální velikost: 4MB!